Nijkerk, 27 september 2021

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
 

Beste leden van de volkstuindersvereniging Nijkerk,

De Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 12 maart kon door de plotselinge beperkende coronamaatregelen niet doorgaan. Daarna hebben we steeds te maken gehad met de beperkingen, waardoor we niet meer de mogelijkheid hadden om als verenigingsleden bij elkaar te komen. Nu de maatregelen versoepeld zijn zien we nu weer een mogelijkheid om een ledenvergadering te houden.

Daarom nodigt het bestuur van de Volkstuindersvereniging Nijkerk u uit tot het bijwonen van de
 
Algemene Leden Vergadering,
die gehouden zal worden op

 
maandag 11 oktober 2021
in het Aeres VMBO , Luxoolseweg 1 te Nijkerk.
Zaal open: 19.45 uur
Aanvang: 20.00 uur


In deze vergadering zullen we behandelen de stukken van de ALV van maart 2020 (over het jaar 2019) en de stukken die we anders in het voorjaar van 2021 behandeld zouden hebben tijdens de algemene ledenvergadering.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Notulen ALV 7 maart 2019
6. Jaarverslag 2019 en jaarverslag 2020
7. Jaarrekening 2019 en jaarrekening 2020
8. Verslagen Kascontrole-commissie
9. Begroting 2021/2022
10. Verkiezing / herverkiezing bestuursleden
11. Benoeming kascommissie
12. Rondvraag


Vriendelijk verzoek:
Als u de vergadering wilt bijwonen wilt u dan zo vriendelijk zijn u van tevoren op te geven bij het secretariaat van de vereniging voor 9 oktober 2021.


Met vriendelijke groet,
Het bestuurToelichting op de agenda

5. Notulen ALV 7 maart 2019
Deze zijn bijgevoegd. Voorstel is hiermee in te stemmen


6. Jaarverslagen 2019 en 2020
Jaarverslagen van de vereniging in 2019 en 2020 zijn bijgevoegd. Voorstel is hiermee in te stemmen.


7. Financiële jaarverslagen 2019 en 2020
Financiële jaarverslagen 2019 en 2020 zijn bijgevoegd.
Ieder die vragen heeft over het financieel verslag, wordt vriendelijk verzocht deze uiterlijk 1 week voor de ALV, schriftelijk in te dienen bij de penningmeester, de heer Dick Van Es, Asserhof 32. Mail: penningmeestervtvn@gmail.nl


8. Verslag Kascontrole-commissies
De kascommissies hebben de jaarrekeningen van 2019 en 2020 gecontroleerd.
Voor de jaarrekening 2019 bestond de commissie uit de heer D. Hemeltjen en mevrouw M. Vogelesang.
Voor jaarrekening 2020 waren dit mevrouw M. Vogelesang en de heer A. Morren
Beide commissie hebben een goedkeurende verslagen op papier gezet. Ter vergadering zal dit verslag voorgelezen worden.
Voorstel: De jaarrekeningen over 2019 en 2020 vaststellen en decharge verlenen aan het Bestuur voor het gevoerde beheer en beleid over deze jaren.


9. Begroting 2021/2022
Daarin ziet u de begroting voor dit jaar (2021) en de begroting voor 2022.
De begroting voor 2022 is bedoeld om inzicht te hebben in de ontwikkelingen van kosten en opbrengsten en daaraan verbonden de verwachte hoogte van de contributie voor het jaar 2022.
Vast te stellen bedragen voor het Bestuur.
Het door het Bestuur te besteden bedrag, zonder raadpleging van de ALV, bedraagt € 500,- per complex, per jaar voor uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien.
De vergoeding voor vergaderkosten voor het Bestuur bedraagt € 6,85 per vergadering, per persoon. De kilometervergoeding bedraagt € 0,19 per km.
Het Bestuur vraagt de vergadering deze bedragen / vergoedingen ongewijzigd te laten.
Het Bestuur vraagt de Ledenvergadering het Bestuur te machtigen de gebruikersvergoeding voor 2022, indien nodig, met maximaal € 0,03 per m2 te verhogen. Zoals het er nu naar uitziet is dit niet nodig.


10. Verkiezing bestuursleden
Zoals geschreven in de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 2020 is per 2020 de secretaris, de heer Hans Kleinleugenmors, aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Gezien de corona-omstandigheden is de secretaris tot heden aangebleven om lopende zaken met het bestuur uit te werken.
Het bestuur stelt voor om mevrouw Nelly Bezemer te benoemen als nieuwe secretaris van de vereniging. Nelly heeft een tuin op het tuinencomplex Barneveldseweg.
Het Bestuur vraagt de leden hiermee in te stemmen.
Volgens het rooster is in 2021 aftredend de heer Evert Gardebroek, coördinator op het tuinencomplex Dammersbeek. Evert heeft er twee termijnen opzitten en stelt zich niet meer herkiesbaar.
Het bestuur draagt nu de heer E.S.W. (Sam) Hagens voor als opvolger van Evert Gardebroek.
Het Bestuur vraagt de leden hiermee in te stemmen


11. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit mevrouw M. Vogelesang en de heer A. Morren. Mevrouw Vogelesang is aftredend. Door de Ledenvergadering dient in de vergadering een nieuw lid te worden aangewezen.

 

JAARVERSLAG 2019 Volkstuindersvereniging Nijkerk

 

Algemeen

Het hebben van een volkstuin brengt je in veel opzichten wat dichter terug bij de natuur. Dat betekent dat je in de eerste plaats mag genieten van de opbrengst van je eigen tuin. Het betekent ook dat je vaker wordt geconfronteerd met “natuurverschijnselen” waar je niet altijd op zit te wachten! Het begon met wateroverlast waardoor veel tuinen niet direct bewerkt konden worden. Vervolgens waren er de Coloradokevers die zich aandienden. Daarna dienden zich op de Dammersbeek een aantal hazen aan die onze gewassen wel heel lekker vonden! Vervolgens werden de tuinders op de Dammersbeek overvallen door een plaag van woelmuizen, die menig tuinder tot wanhoop bracht omdat er veel gewassen verloren gingen voor de tuinder zelf! Laten we hopen dat we het komend seizoen bewaard blijven voor een nieuwe uitdaging van een volgende plaag!

Maar ondanks dit alles hebben we met elkaar veel goede uren kunnen doorbrengen op onze tuinen!

 

VTVN-bbq

Dit jaar is er voor het eerst een BBQ-commissie actief geweest door een fantastische BBQ te organiseren voor alle leden de de Vereniging! Een gezellig moment om kennis met elkaar te maken, afscheid te nemen, bij te praten en nieuwe ideeën en plannen te bespreken. Dit is in zo’n goede aarde gevallen dat het Bestuur besloten heeft hier een vervolg aan te geven! Een aantal commissieleden heeft al weer toegezegd een volgende BBQ voor te bereiden! Een mooi iets om naar uit te zien!

 

Het Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat uit:

  • Henk van Asperen, voorzitter

  • Hans Kleinleugenmors, secretaris

  • Dick van Es, penningmeester

  • Frans van Goor, ledenadministrateur en websitebeheer

  • Harry van der Beek, coördinator Steenbeek

  • Jan van den Broek, coördinator Barneveldseweg

  • Evert Gardebroek, coördinator Dammersbeek

Het bestuur heeft 8 keer vergaderd

 

De Vereniging

De vereniging heeft 147 leden, naar de situatie op 31 december 2019, verdeeld over 3 complexen:

72 leden complex Barneveldseweg

10 leden complex Steenbeek

65 leden complex Dammersbeek

 

Binnen de complexen zijn verschillende mutaties geweest: -mutaties door ruiling van tuin en mutaties door opzegging van het lidmaatschap.

 

Op 31 december 2019 waren bijna alle tuinen uitgegeven. Op Dammersbeek waren er …. en op de Barneveldseweg …..tuinen beschikbaar.

Het Bestuur heeft “spandoeken” laten maken die bij de complexen geplaatst kunnen worden om aan te geven dat er tuinen beschikbaar zijn. Hierdoor hoopt het Bestuur lege tuinen snel te kunnen verhuren.

 

Mestlevering

Op Steenbeek en Barneveldseweg heeft de mestlevering van resp. m3 en m3 op de oude manier plaats gevonden.

OP de Dammersbeek is een eerder afgesproken wijze ter hand genomen: vooraf bestellen, vooraf betalen en dan krijg je de mest keurig op je tuin gestort. Hier is m3 gestort. Op een kleine “schoonheidsfout” voor 1 tuinder na, is deze levering goed gegaan en naar volle tevredenheid van de tuinders.

 

Contributiebetaling

Ook dit jaar kan het Bestuur vaststellen dat de contributie- en tuinhuurbetalingen naar tevredenheid zijn verlopen. De meeste tuinders hebben binnen de termijn betaald! Het grote voordeel hiervan is dat de penningmeester eerder een reëel financieel beeld en inzicht kan geven aan de leden en de boeken eerder kan sluiten! Iedereen hartelijk dank voor deze medewerking!

 

Tot slot

Het Bestuur kan terugzien op een mooi jaar van een levendige vereniging. Dit komt niet alleen tot uiting op de afzonderlijke complexen, maar ook verenigingsbreed!

Het Bestuur hoop van harte dat ook dit nieuwe tuinseizoen de leden meer zal brengen dan alleen maar veel tuinplezier en een goede oogst, maar ook onderlinge saamhorigheid en samenwerking!

​​​

Jaarverslag 2020 Volkstuindersvereniging Nijkerk

 

Algemeen

Begin vorig jaar werden we tamelijk onverwacht geconfronteerd met het coronavirus en alle daarmee samenhangende beperkende maatregelen. Dit leidde ertoe dat geplande ledenvergadering van 12 maart 2020 niet door kon gaan.

De stukken waren al wel toegestuurd. We hadden verwacht dat de beperkingen van korte duur zouden zijn, maar het tegengesteld is waar. Er kon steeds minder, uitmondend in een totale lockdown.

 

Door de uitbraak van de corona heeft het Bestuur slechts 2 keer vergaderd en dat was in januari en februari ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering. Als bestuur zijn we niet meer fysiek bij elkaar geweest, maar dat wil niet zeggen dat er geen onderling contact was in de loop van het jaar. Zo is via de mail gecommuniceerd over de mestleveringen en de vaststelling contributie voor 2021 en verzending van de contributienota’s en verspreiding van de zaadcatalogus.

Uiteraard is er vanuit het Bestuur en de leden onderling wel gecommuniceerd op de tuincomplexen.

Het bestuur constateert dat ondanks de vergaderbeperkingen en de geringe contactmomenten met de leden, de Vereniging zonder problemen “gewoon goed heeft gefunctioneerd.”

Hiervoor dank aan alle leden!

 

Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

- Henk van Asperen, voorzitter

- Hans Kleinleugenmors, secretaris

- Dick van Es, penningmeester

- Frans van Goor, ledenadministratie en website

- Jan van den Broek, coördinator van de Barneveldseweg

- Harry van der Beek, coördinator van de Steenbeek

- Evert Gardebroek, coördinator van de Dammersbeek (Doornsteeg)

 

We hebben dit jaar als bestuur 2 keer vergaderd en in 2021 tot nu toe 1 keer eind juni. Toen was het weer mogelijk om als bestuursleden elkaar fysiek te ontmoeten.

 

Het ledenbestand

De vereniging heeft 159 leden, naar de toestand op 31 december 2020.

Verdeeld over:

Complex Barneveldseweg - 75 leden

Complex Steenbeek - 8 leden
Complex Dammersbeek - 76 leden

 

Algemene Ledenvergadering 2020/2021

ALV 2020

Zoals beschreven is de algemene ledenvergadering van 2020 niet doorgegaan. Het bestuur heeft nog wel overwogen om in de loop van het jaar een algemene ledenvergadering te houden (was in het zomerseizoen), maar dat vond het bestuur geen geschikt moment en daarna kon het niet meer door de tweede en daarna de derde coronagolf gevolgd door de lockdown

Alle stukken voor de ALV van 12 maar 2020 zijn aan de leden gestuurd. Er zijn geen vragen of reacties daarop gekomen, waardoor het bestuur heeft aangenomen dat alle stukken akkoord zijn.

ALV 2021

In de bestuursvergadering van 28 juni 2021 heeft het Bestuur besloten de ALV over 2021 digitaal te organiseren.

Er zijn meestal rond de 40 leden aanwezig. Om de mensen op 1,5 meter afstand te plaatsen is een grote ruimte nodig en daar hebben we op dit moment niet de beschikking over. Mede gelet op de kostenbesparing hebben we daarom besloten om niet fysiek bij elkaar te komen, maar ‘digitaal’ via de mail en/of postbezorging te ‘vergaderen’.

 

Mestleverantie

In het afgelopen jaar is de mestleverantie weer op goede en ordelijke manier georganiseerd en uitgevoerd.

Het Bestuur stelt voor de mestleverantie voor het komende jaar weer op dezelfde wijze te verzorgen.

 

Tuincomplexen

Gebruiksovereenkomst

Meerdere leden zijn aangeschreven met het verzoek zich te houden aan de gemaakte afspraken conform de overeenkomst inzake het onderhoud van de tuin, dan wel het onderhoud aan de geplaatste schuurtjes. In enkele gevallen heeft dit geleid tot het geven van officiële waarschuwingen.

 

Barneveldseweg

75 leden (medio 2021 een wachtlijst van 10 aanvragen voor een tuin)

Steenbeek

8 leden (medio 2021 een wachtlijst van 2 aanvragen voor een tuin)

Dammersbeek

76 leden (medio 2021 een wachtlijst van 14 aanvragen voor een tuin)

 

Onderhoud paden Dammersbeek

Er is meerdere keren overleg geweest met de Gemeente Nijkerk over de slechte staat van de paden op het complex. De eerdere projectbeheerder bij de Gemeente is vertrokken en hierdoor is er ruis in de communicatie ontstaan. De nieuwe projectbeheerder lijkt de situatie serieus op te pakken en heeft in contacten toegezegd dat de paden zullen worden gecontroleerd en waar nodig zullen worden voorzien van een nieuwe laag verharding.

Dit zal waarschijnlijk uitgevoerd worden in relatie tot de verdere ontsluiting van de in aanbouw zijnde woonwijk achter het tuincomplex.

 

Een slotconclusie het jaar overziend

Ondanks dat het jaar 2020 een bijzonder jaar is geweest, kijkt het Bestuur terug op een vruchtbaar seizoen en, ondanks de beperkende maatregelen, prettige contacten met de leden van de Vereniging.

Het Bestuur wenst alle leden van de Vereniging een goede gezondheid, veel tuinplezier met een rijke oogst toe!

 

Hans Kleinleugenmors, secretaris Volkstuinders Vereniging Nijkerk.

logoVTVN-color.png