Algemene Leden Vergadering

06 Maart 2020

Nijkerk, 19 februari 2020

UITNODIGING

DEZE ALGEMENE LEDENVERGADERING IS NIET DOORGEGAAN EN UITGESTELD IN VERBAND MET DE UITBRAAK VAN HET CORONAVIRUS!

Het bestuur van de Volkstuinvereniging Nijkerk nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene LedenVergadering, die gehouden zal worden op 12 maart 2020 in het Aeres VMBO , Luxoolseweg 1 te Nijkerk.

Zaal open: 19.30 uur Aanvang: 19.45 uur

De lezing na de pauze is van ongeveer 21.00 - 22.00 uur

AGENDA

01. Opening door de voorzitter

02. Behandeling ingekomen stukken

03. Notulen ALV 7 maart 2019

04. Jaarverslag 2019

05. Jaarrekening 2019

06. Verslag Kascontrole-commissie

07. Mededelingen

08. Begroting 2020/2021

09. Verkiezing / herverkiezing bestuursleden

10. Benoeming kascommissie

11. Rondvraag

PAUZE

Gastspreker: W. de Greef Thema: Het bestrijden van ongedierte

Toelichting op de AGENDA ALV 2020

  1. Notulen ALV 7 maart 2019. Deze zijn u in concept reeds toegezonden. Volledigheidshalve zijn deze ook nu bijgevoegd. Voorstel is hiermee in te stemmen.

  2. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019. Jaarverslag 2019 is bijgevoegd. Voorstel is hiermee in te stemmen. Het financieel jaarverslag is eveneens bijgevoegd. Ieder die vragen heeft over het financieel verslag, wordt vriendelijk verzocht deze uiterlijk 1 week voor de ALV, schriftelijk in te dienen bij de penningmeester, de heer D. Van Esch, Asserhof 32. mail : dick@familievan.es

  3. Verslag Kascontrole-commissie. De kascommissie , bestaande uit Mw. M. Vogelesang en de heer D. Hemeltjen zullen verslag uitbrengen inzake de kascontrole. Vaststellen jaarrekening 2019 en het verlenen van decharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid.

  4. Concept-Project voorstel “ Overtollige Groenten”. Het concept voorstel bijgevoegd. Het Bestuur vraagt naar uw reactie hierop. Afhankelijk van de instemming van de Ledenvergadering zal het project verder worden uitgerold.

  5. Begroting 2020/2021. Deze geeft de verwachtingen voor 2021, bedoeld om inzicht te hebben in de ontwikkelingen van kosten en opbrengsten en daaraan verbonden de verwachte hoogte van de contributie voor het jaar 2021. Vast te stellen bedragen voor het Bestuur. Het door het Bestuur te besteden bedrag, zolder raadpleging van de ALV, bedraagt 500,- per complex, per jaar voor uitgaven buiten de begroting om. De vergoeding voor vergaderkosten voor het Bestuur bedraagt 6,85 per vergadering, per persoon. De kilometervergoeding bedraagt 0,19 per km. Het Bestuur vraagt de vergadering deze bedragen / vergoedingen ongewijzigd te laten. Het Bestuur vraagt de de Ledenvergadering het Bestuur te machtigen de gebruikersvergoeding voor 2021, indien nodig, met maximaal 0.03 per m2 te verhogen.

Algemene Leden Vergadering

06 Maart 2020

JAARVERSLAG 2019 Volkstuinvereniging Nijkerk

Algemeen

Het hebben van een volkstuin brengt je in veel opzichten wat dichter terug bij de natuur. Dat betekent dat je in de eerste plaats mag genieten van de opbrengst van je eigen tuin. Het betekent ook dat je vaker wordt geconfronteerd met “natuurverschijnselen” waar je niet altijd op zit te wachten! Het begon met wateroverlast waardoor veel tuinen niet direct bewerkt konden worden. Vervolgens waren er de Coloradokevers die zich aandienden. Daarna dienden zich op de Dammersbeek een aantal hazen aan die onze gewassen wel heel lekker vonden! Vervolgens werden de tuinders op de Dammersbeek overvallen door een plaag van woelmuizen, die menig tuinder tot wanhoop bracht omdat er veel gewassen verloren gingen voor de tuinder zelf! Laten we hopen dat we het komend seizoen bewaard blijven voor een nieuwe uitdaging van een volgende plaag! Maar ondanks dit alles hebben we met elkaar veel goede uren kunnen doorbrengen op onze tuinen!

VTVN-bbq

Dit jaar is er voor het eerst een BBQ-commissie actief geweest door een fantastische BBQ te organiseren voor alle leden de de Vereniging! Een gezellig moment om kennis met elkaar te maken, afscheid te nemen, bij te praten en nieuwe ideeën en plannen te bespreken. Dit is in zo’n goede aarde gevallen dat het Bestuur besloten heeft hier een vervolg aan te geven! Een aantal commissieleden heeft al weer toegezegd een volgende BBQ voor te bereiden! Een mooi iets om naar uit te zien!

Het Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat uit:

• Henk van Asperen, voorzitter

• Hans Kleinleugenmors, secretaris

• Dick van Es, penningmeester

• Frans van Goor, ledenadministrateur en websitebeheer

• Harry van der Beek, coördinator Steenbeek

• Jan van den Broek, coördinator Barneveldseweg

• Evert Gardebroek, coördinator Dammersbeek

Het bestuur heeft 8 keer vergaderd.

De Vereniging

De vereniging heeft 147 leden, naar de situatie op 31 december 2019, verdeeld over 3 complexen:

72 leden complex Barneveldseweg

10 leden complex Steenbeek

65 leden complex Dammersbeek

Binnen de complexen zijn verschillende mutaties geweest: mutaties door ruiling van tuin en mutaties door opzegging van het lidmaatschap.

Op 31 december 2019 waren bijna alle tuinen uitgegeven. Op Dammersbeek waren er …. en op de Barneveldseweg …..tuinen beschikbaar. Het Bestuur heeft “spandoeken” laten maken die bij de complexen geplaatst kunnen worden om aan te geven dat er tuinen beschikbaar zijn. Hierdoor hoopt het Bestuur lege tuinen snel te kunnen verhuren.

Mestlevering

Op Steenbeek en Barneveldseweg heeft de mestlevering van resp. m3 en m3 op de oude manier plaats gevonden. Op de Dammersbeek is een eerder afgesproken wijze ter hand genomen: vooraf bestellen, vooraf betalen en dan krijg je de mest keurig op je tuin gestort. Hier is m3 gestort. Op een kleine “schoonheidsfout” voor 1 tuinder na, is deze levering goed gegaan en naar volle tevredenheid van de tuinders.

Contributiebetaling

Ook dit jaar kan het Bestuur vaststellen dat de contibutie/tuinhuurbetalingen naar tevredenheid zijn verlopen. De meeste tuinders hebben binnen de termijn betaald! Het grote voordeel hiervan is dat de penningmeester eerder een reeel financieel beeld en inzicht kan geven aan de leden en de boeken eerder kan sluiten! Iedereen hartelijk dank voor deze medewerking!

Tot slot

Het Bestuur kan terugzien op een mooi jaar van een levendige vereniging. Dit komt niet alleen tot uiting op de afzonderlijke complexen, maar ook verenigingsbreed! Het Bestuur hoop van harte dat ook dit nieuwe tuinseizoen de leden meer zal brengen dan alleen maar veel tuinplezier en een goede oogst, maar ook onderlinge saamhorigheid en samenwerking!

Hans Kleinleugenmors, secretaris

© 2020

CONCEPT PROJECT-VOORSTEL “OVERTOLLIGE GROENTEN”

Beste tuinders van de VTVN,

Geniet U ook zo van het tuinieren en het plezier dat er iedere dag zelf geteelde groenten en aardappelen op tafel komen? Dat zou toch iedereen willen?

Toch is dat niet voor iedereen weggelegd! In Nijkerk bestaat er een grote groep mensen die iedere week weer rond moeten zien te komen met een minimum aan inkomen. Voor deze mensen is het lang niet altijd haalbaar om heerlijk verse groenten e.d. te kopen. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen in armoede meer gezondheidsproblemen hebben, dus juist ook meer gebaat zijn bij gezond en vers eten! Velen van hen zijn aangewezen op de Voedselbank waar ze, als het beschikbaar is, wat groenten krijgen. En dat is de reden waarom we - na overleg met het Bestuur van de Voedselbank- met dit voorstel komen!

Vanuit een van de leden is het voorstel gekomen om de harde groenten (aardappelen, courgettes, pompoenen, prei, andijvie, uien, kolen, e.d.) en fruit die wij als tuinders over hebben, aan de Voedselbank te schenken, voor Nijkerkers die het hard nodig hebben!

Graag willen wij van u horen of u daaraan wilt meewerken. Dus:

  • is het een hele klus om het teveel aan groenten kwijt te raken aan familie en buren,

  • vriest u elk jaar zoveel in dat u er niet door heen komt,

  • heeft u nog een vierkante meter tuin over, dan kunt u iets extra’s planten.

  • Kortom: wilt u uw teveel of een deel van uw groenten, e.d. schenken aan de Voedselbank?

Per complex komt er een verzamelpunt. Op de Barneveldseweg zou dit de picknicktafel kunnen zijn. Op de Dammersbeek zal bij het tuinhuisje op de tuin van Hans Kleinleugenmors een plek worden gemaakt. Op de Steenbeek zal een plek beschikbaar moeten komen. Belangrijk is dat de groenten in de schaduw kunnen liggen. De groenten moeten dan dinsdagavond opgehaald worden op de complexen zodat ze woensdag op de Voedselbank kunnen worden uitgegeven!

Per complex, of voor alle complexen samen zal er een vrijwilliger moeten zijn die de “oogst” voor de Voedselbank ophaalt en bij de Voedselbank aflevert. Zo nodig zal er gekeken worden of er vanuit de Voedselbank een vrijwilliger bereid is de groenten op de complexen op te halen.

Wat als u op vakantie bent? Misschien kunt u een buurman / -vrouw vragen om tijdens uw afwezigheid de groenten te oogsten en op het verzamelpunt te brengen. Zo schiet het niet door, ligt het niet uit te drogen of komt het uiteindelijk niet op de composthoop terecht!

Als het project van de grond komt, zal het Bestuur u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen en van de opbrengsten voor de Voedselbank!

Laten we met elkaar als tuinders bijdragen aan het verminderen van een maatschappelijk probleem van armoede en tegelijkertijd het tegen gaan van verspilling!

Doet U mee? Geef uw deelname door aan de coördinator van het complex of stuur een mailtje naar de secretaris van de Vereniging!

© 2020 Bestuur VTVN