top of page
logoVTVN-color.png

V o l k s t u i n d e r s v e r e n i g i n g N i j k e r k

Opgericht 20 mei 1976

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nr. 40094025

Secretariaat:

Nelly Bezemer, mail: nellybezemer@gmail.com

Nijkerk, 22 maart 2023

 

Notulen van de ledenvergadering gehouden op 20 maart 2023.

Aanwezig 26 leden en het voltallige bestuur.

 1. Welkom.
  De voorzitter heet een ieder welkom en legt uit waarom we weer als vanouds de ledenvergadering in maart beleggen. Hij constateert dat we een bloeiende vereniging zijn met 164 leden en een wachtlijst voor de tuinen van ca. 32 mensen. Afgelopen jaar heeft de vereniging een lid moeten royeren. Verder zijn door overlijden ons twee leden ontvallen. Dhr. Atmani ( Dammersbeek ) in 2022 en Dhr. Van de Laar ( Barneveldseweg) in 2023.Het bestuur heeft een condoleancekaart verstuurd. De website van de vereniging wordt zeer regelmatig bezocht. Zelfs mensen van ver die onze website weten te vinden. Om up to date te blijven vraagt onze web beheerder om foto’s . Dus als u wat moois, leuks , origineels etc. op de foto zet van uw tuin, stuur hem een bericht. Mailadres: nijkerkvolkstuin@gmail.com

   

 2. Mededelingen.
  Er zijn geen mededelingen.

   

 3. Ingekomen stukken.
  Er is een mail binnengekomen over gecomposteerde paardenmest. Op de vergadering gaf niemand aan daar belangstelling voor te hebben.

   

 4. Notulen van de ledenvergadering van 19 september 2022.
  De notulen worden goedgekeurd. We sturen de notulen vlot na de vergadering naar de leden. We zullen bij de volgende ledenvergadering eraan denken ze nogmaals toe te sturen. Dan heeft iedereen een eigen exemplaar bij de hand.

   

 5. Het jaarverslag van de secretaris.
  Het verslag wordt goedgekeurd.

   

 6. De jaarrekening van 2022.
  De penningmeester geeft aan dat de facturering een beetje laat was in december. Er zijn leden die na 1 januari betalen. In ons reglement staat dat men 14 dagen voor het nieuwe verenigingsjaar betaald moet hebben. Graag voor 31 december betalen en voor andere leveringen zoals de mest ook binnen 14 dagen. Staat ook op de facturen.
  De penningmeester geeft een duidelijke uitleg over de cijfers. Zo is € 1000,- voor de paden van de Steenbeek uitgegeven. Dit bedrag staat voor € 500,- in 2022 genoteerd en voor de resterende helft in 2023. Harry deelt mee dat voor de paden van de Steenbeek de vereniging een gift van € 100,- van Accent heeft gekregen en ook de leverancier van de nieuwe tegels ( tegelhandel v.d. Bron uit Nijkerkerveen heeft € 100,- geschonken.
  De bankkosten zijn omhoog gegaan en de mest staat als 1 post gefactureerd. Voor de duidelijkheid zal dit voortaan uitgesplitst worden ivm. de 2 leveranciers.
  Dhr. Nijzink vindt dat de vereniging nogal veel in kas heeft. De voorzitter legt uit dat we met de reserve de verhoging van de huur door de gemeente kunnen opvangen, waardoor we niet iedere keer de gebruiksvergoeding hoeven te verhogen. Pompen en hekken moeten misschien een keer worden vervangen, de paden opgeknapt, als niet alle tuinen verzegd zijn moeten we toch huur betalen, enz. Reden om wat in reserve te houden.

   

 7. Kascontrole.
  Dhr. Rugers en Mevr. de Blouw hebben op 31 januari 2023 de kas gecontroleerd en alles in orde bevonden. Alles klopte en het zag er netjes uit. Met complimenten aan de penningmeester. De jaarrekening van 2022 wordt door de leden vastgesteld en het bestuur wordt decharge verleend.

   

 8. Begroting 2023 en 2024.
  De inflatie neemt toe en het bestuur verwacht een flinke verhoging van de gemeente voor de huur van de complexen. De mestprijzen zijn fors omhoog gegaan. De contributie voor de Barneveldseweg en de Steenbeek is daarom verhoogd met € 0,02 per m2. Op de begroting ziet u een tekort van € 323,- en in 2024 loopt dat op naar € 646,- indien nodig vangen we dit tekort op uit eigen vermogen van de vereniging. De voorzitter vraagt of het bestuur de gebruiksvergoeding met € 0,03 per m2 mag verhogen , indien noodzakelijk, zonder de ledenvergadering hiervoor bijeen te roepen. Iedereen gaat akkoord.

   

 9. Verkiezingen.
  Harry van der Beek is niet herkiesbaar als tuin coördinator voor de Steenbeek. Het bestuur draagt Dhr. Jan Kooij en Lida Naber voor als nieuwe tuin coördinatoren. De leden gaan hiermee akkoord. Een van de twee zal in het bestuur zitting nemen daar het bestuur statutair uit 7 personen ( een oneven aantal) moet bestaan . De voorzitter bedankt Harry voor zijn inzet( 10 jaar tuin coördinator) met een toespraak en een bon. Zijn hulp blijft welkom bij de aanpak van de paden en de vergaderlocatie. Harry heeft ook nog een woord te zeggen en besluit met het overhandigen van een gift voor een bbq voor de leden.
  Jan van den Broek is wel herkiesbaar als tuin coördinator en wordt als zodanig herkozen.

   

 10. Verkiezing kascommissie.
  Dhr. Rugers is aftredend en in zijn plaats stelt Dhr. Nijzink zich beschikbaar. De kascommissie bestaat voor 2023 uit: Mevr. de Blouw en Dhr. Nijzink.

   

 11. Rondvraag.
  - Is er animo voor levering van compost ipv. mest aan de Dammersbeek? Het bestuur zal daar in de volgende bestuursvergadering over nadenken.
  - Kan er een app groep worden aangemaakt zodat je onderling kunt ruilen of i.d. Moet dan wel per complex, of misschien via de website? Hierover zal het bestuur zich ook buigen in de bestuursvergadering.
  - Bij de Dammersbeek hangt een plastic zak met afval. Deze wordt regelmatig door iemand meegenomen en geleegd. We willen geen afval op het complex.
  - Dhr. Nijzink vraagt of we de complexen 1x per jaar voor bezoekers open kunnen stellen. Dat hebben we in het verleden ook eens gedaan.
  - Dhr. Pot heeft schriftelijk een vraag ingediend. Aan de Barneveldseweg zijn de sleuven in het pad erg groot. Wat doet het bestuur hieraan? Harry is met leerlingen van Accent al aan de slag geweest en gaat hier nog mee verder. Dus er wordt aan gewerkt.
  - Mag je als tuinder zelf een pomp op je tuin laten installeren? Gezien de droge zomers de laatste jaren. Ja, dat mag. Voor eigen rekening en laat de tuin coördinator het even weten. Aan de Dammersbeek mag tot 15 meter diep geslagen worden, volgens de huurovereenkomst met de gemeente. Bij de Barneveldseweg moet er rekening worden gehouden met de gasleiding.
  - Een bbq voor de leden zal worden georganiseerd en mag bij Accent. Dhr. Nijzink en Mevr. Naber nemen de organisatie op zich in overleg met het bestuur.
  - Harry heeft nog oude tegels aan de Steenbeek die gratis mogen worden opgehaald. Wie belangstelling heeft, overleg met Harry voor de toegang van het complex.
  - Bij het opzeggen van de tuin moet je dan de geplante fruitbomen verwijderen? Ja, alleen als de nieuwe huurder ze wil overnemen kun je ze laten staan. Wel dienen fruitbomen goed gesnoeid te zijn . Niet hoger dan 2 m.

   

 12. Pauze
   

 13. Presentatie.
  Van Richard van de Stouwe krijgen we een presentatie over het Waterschap Vallei en Veluwe. Zo komen we te weten wat het waterschap doet en waar ze voor zorgt. Droge voeten door de dijken te inspecteren en te onderhouden. Stuwen open en dicht zetten om water in en uit te laten. En wist u dat het water in het gebied bij de Woudweg ons laat weten of het grondwaterpeil goed is? Sloten schonen, kanten maaien, baggeren van bv. de Leuvenumse Beek, nesten van bevers en dassen opsporen met oa. een drone. Exoten in het water verwijderen. Vangen van de muskusrat, beverrat en rivierkreeft. U kunt op de site van het Waterschap alle ins en outs vinden.

 

Aldus opgetekend op 22 maart 2023 en (voorlopig) vastgesteld op 17 april 2023

de secretaris

Nelly Bezemer

 

Beantwoording van de vragen van de ledenvergadering dd. 20 maart 2023

De vragen zijn in de bestuursvergadering van 17 april behandeld.

1. Kan de vereniging ook compost leveren i.p.v. mest? Aan de levering van compost hangt een ander prijskaartje (+/- € 90 per kuub) en welke compost bieden we dan aan? Er zijn verschillende opties qua compost. Het bestuur is van mening dat een ieder zelf compost kan regelen, het zelf kan maken of i.d. Let bij het kopen van compost wel goed op. Wij adviseren biologische compost te gebruiken daar er bij gewone compost veel insecticiden en ander afval in verwerkt is.

2. Kan er een groepsapp aangemaakt worden? Een groepsapp is altijd mogelijk om onderling te regelen. Voor ruilen, uitwisselen van….. is er ook altijd nog het publicatiebord of de website.

3. Kunnen de complexen meedoen met een open dag? Het bestuur zal contact opnemen met de afdeling van Groei en Bloei Nijkerk en aanbieden mee te doen aan de Open tuinenroute die zij altijd organiseren.

4. Het pad van de Barneveldseweg heeft grote sleuven. Gaat daar wat mee gebeuren? Harry van der Beek is met de leerlingen van Accent bezig met verbeteren van het pad. Jan van de Broek vraagt Harry wanneer hij er weer mee verder gaat.

 

namens het bestuur

de secretaris

Nelly Bezemer

 

 

 

 


                                     Nijkerk, 6 maart 2023
 
UITNODIGING
 
Beste leden van de volkstuindersvereniging Nijkerk,

De Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 19 september is goed bezocht. Maar om weer in het gewone vergaderritme te komen heeft het bestuur gemeend om net als vanouds de ledenvergadering aan het begin van het tuin seizoen te houden.
 
Het bestuur van de Volkstuindersvereniging Nijkerk nodigt daarom haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op

maandag 20 maart 2023.
 
Plaats: Accent scholengemeenschap, Ds. Kuypersstraat 1, te Nijkerk. (Tegenover de kerk van “De Fontein”)

Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur. Begin van de vergadering 19.45 uur.
 
AGENDA
 
01. Opening door de voorzitter
02. Mededelingen
03. Behandeling ingekomen stukken
04. Notulen ALV 19 september 2022
05. Jaarverslag 2022
06. Jaarrekening 2022
07. Verslagen Kascontrole-commissie
08. Begroting 2023/2024
09. Verkiezing / herverkiezing bestuursleden
10. Benoeming kascommissie
11. Rondvraag
12. Pauze
13. Richard van der Stouwe komt ons iets vertellen over het Waterschap
 
Vriendelijk verzoek:
Als u de vergadering wilt bijwonen wilt u dan zo vriendelijk zijn u van tevoren op te geven bij het secretariaat van de vereniging voor 13 maart 2023
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

 
Toelichting op de agenda:

04. Notulen ALV 19 september 2022
Deze zijn bijgevoegd. Voorstel is hiermee in te stemmen.
 
05. Jaarverslag 2022
Jaarverslag van de vereniging over 2022 is bijgevoegd. Voorstel is hiermee in te stemmen.
 
06. Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2022 is bijgevoegd.
Ieder die vragen heeft over het financieel verslag, wordt vriendelijk verzocht deze uiterlijk 1 week voor de ALV, schriftelijk in te dienen bij:

de penningmeester, de heer Dick Van Es, Asserhof 32. Mail: penningmeestervtvn@gmail.nl
 
07. Verslag Kascontrole-commissie.
De kascommissie heeft de jaarrekening van 2022 gecontroleerd.
Voor de jaarrekening 2022 bestond de commissie uit de heer Jan Rugers en Mevr. Esther de Blouw. Ter vergadering zal dit verslag voorgelezen worden.
Voorstel: De jaarrekening over 2022 vaststellen en decharge verlenen aan het Bestuur voor het gevoerde beheer en beleid over dit jaar.
 
08. Begroting 2023/2024
Daarin ziet u de begroting voor dit jaar (2023) en de begroting voor 2024.
De begroting voor 2023 is bedoeld om inzicht te hebben in de ontwikkelingen van kosten en opbrengsten en daaraan verbonden de verwachte hoogte van de contributie voor het jaar 2023.
 
Vast te stellen bedragen voor het Bestuur.
Het door het Bestuur te besteden bedrag, zonder raadpleging van de ALV, bedraagt € 500,- per complex, per jaar voor uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien.
De vergoeding voor vergaderkosten voor het Bestuur bedraagt € 6,85 per vergadering, per persoon. De kilometervergoeding bedraagt € 0,19 per km.
Het Bestuur vraagt de vergadering deze bedragen / vergoedingen ongewijzigd te laten.
Het Bestuur vraagt de Ledenvergadering het Bestuur te machtigen de gebruikersvergoeding voor 2023 met maximaal € 0,03 per m2 te verhogen.
 
09. Verkiezing bestuursleden

Volgens het rooster zijn de volgende bestuursleden aftredend. Harry van der Beek, tuin coördinator van Steenbeek. Harry is niet herkiesbaar en het bestuur stelt Dhr. J. Kooy voor als nieuw te benoemen bestuurslid samen met Lida Naber. In overleg zal een van hen zitting nemen in het bestuur. Jan van de Broek is eveneens aftredend als tuin coördinator, maar is herkiesbaar.
Het Bestuur vraagt de leden hiermee in te stemmen.
 
10. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit de heer J. Rugers en mevr. E. de Blouw. De heer Rugers is aftredend. Door de Ledenvergadering dient in de vergadering een nieuw lid te worden aangewezen.
 

 

IBAN : NL58 Rabo 0377 8348 66 te Nijkerk

Website : www.volkstuindersverenigingnijkerk .nl


-0-0-0-0-0-
 

bottom of page