top of page
logoVTVN-color.png

 
                                     Nijkerk, 1 september 2022
 
                                     UITNODIGING
 
Beste leden van de volkstuindersvereniging Nijkerk,
 
Het bestuur van de Volkstuindersvereniging Nijkerk nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 19 september 2022.
 
Plaats: Accent scholengemeenschap, Ds. Kuypersstraat 1, te Nijkerk. ( Tegenover de kerk “De Fontein”)

Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur. Begin van de vergadering 19.45 uur.
 
 
AGENDA
 
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Behandeling ingekomen stukken
4. Notulen ALV 11 oktober 2021
5. Jaarverslag 2021
6. Jaarrekening 2021
7. Verslagen Kascontrole-commissie
8. Begroting 2022/2023
9. Verkiezing / herverkiezing bestuursleden
10. Benoeming kascommissie
11. Rondvraag
 
Vriendelijk verzoek:
Als u de vergadering wilt bijwonen wilt u dan zo vriendelijk zijn u van tevoren op te geven bij het secretariaat van de vereniging voor 13 september 2022.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

 
Toelichting op de agenda

4. Notulen ALV 11 oktober 2021
Deze zijn bijgevoegd. Voorstel is hiermee in te stemmen
 
5. Jaarverslag 2021
Jaarverslag van de vereniging over 2021 is bijgevoegd. Voorstel is hiermee in te stemmen.
 
6. Financiële jaarverslag 2021
Financiële jaarverslag 2021 is bijgevoegd.
Ieder die vragen heeft over het financieel verslag, wordt vriendelijk verzocht deze uiterlijk 1 week voor de ALV, schriftelijk in te dienen bij de penningmeester, de heer Dick Van Es, Asserhof 32. Mail: penningmeestervtvn@gmail.nl
 
7. Verslag Kascontrole-commissies
De kascommissie heeft de jaarrekening van 2011 gecontroleerd.
Voor de jaarrekening 2021 bestond de commissie uit de heer A. Morren en de heer J. Rugers.
De commissie heeft het goedkeurende verslag op papier gezet. Ter vergadering zal dit verslag voorgelezen worden.
Voorstel: De jaarrekening over 2021 vaststellen en decharge verlenen aan het Bestuur voor het gevoerde beheer en beleid over dit jaar.
 
8. Begroting 2022/2023
Daarin ziet u de begroting voor dit jaar (2022) en de begroting voor 2023.
De begroting voor 2023 is bedoeld om inzicht te hebben in de ontwikkelingen van kosten en opbrengsten en daaraan verbonden de verwachte hoogte van de contributie voor het jaar 2023.
 
Vast te stellen bedragen voor het Bestuur.
Het door het Bestuur te besteden bedrag, zonder raadpleging van de ALV, bedraagt € 500,- per complex, per jaar voor uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien.
De vergoeding voor vergaderkosten voor het Bestuur bedraagt € 6,85 per vergadering, per persoon. De kilometervergoeding bedraagt € 0,19 per km.
Het Bestuur vraagt de vergadering deze bedragen / vergoedingen ongewijzigd te laten.
Het Bestuur vraagt de Ledenvergadering het Bestuur te machtigen de gebruikersvergoeding voor 2023, indien nodig, met maximaal € 0,03 per m2 te verhogen. Zoals het er nu naar uitziet is dit niet nodig.
 
9. Verkiezing bestuursleden
Volgens het rooster zijn in 2022 aftredend de heer Henk van Asperen, voorzitter van de vereniging en de heer Frans van Goor. Beide stellen zich herkiesbaar.
Het Bestuur vraagt de leden hiermee in te stemmen
 
10. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit de heer A. Morren en de heer J. Rugers. De heer Morren is aftredend. Door de Ledenvergadering dient in de vergadering een nieuw lid te worden aangewezen.
 
-0-0-0-0-0- 

bottom of page